Forex Trading Contest Jan 2023


Slot 3 Participants 25-01-2022

Group A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
NONameWin RateLot SizeRank
1AMARAN---
2MUKILAN100%1.20A2
3GURU ---
4RANGANATHAN 100%1.30A3
5GOPI---
6MUTHU100%3.00-
7SURIYA40%8.50-
8PRAVEEN ---
9VASUKI100%4.00-
10SYAMLAL---
11HISHAM88.89%21.60-
12SRINIVASAN ---
13SHANKAR M100%0.99A1
14KATHIRESAN---
15SHANAVAS---

Group B

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
NONameWin RateLot SizeRank
1ROMEO100%1.50B2
2ABISHEK---
3THILAK---
4SARAVANAN B100%2.40B3
5ABHIRAM---
6NOUFAN---
7MUGESH ---
8PRAJWAL P---
9SURYA ---
10DHARSHANA---
11RAJA---
12NIRANJAN 75%4.00-
13MURUGAN---
14KAVIRAJ100%1.00B1
15JAIGANESH---
Back

Copyrights (©) 2022 - 2023 Your Forex Fund. All rights reserved.